Skauting

Poslání a cíle

Základaním posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý ·ivot připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bli·ním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

...skautské hnutí sbli·uje lidi rozmanitých kultur, vede je k úctě k tradičním hodnotám, k nezi±tnosti a odvaze...

Skautský zákon

Skaut je pravdomluvný.
Skaut je věrný a oddaný.
Skaut je prospě±ný a pomáhá jiným.
Skaut je přítelem v±ech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
Skaut je zdvořilý.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Skaut je veselé mysli.
Skaut je hospodárný.
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautský slib

Skautský slib Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautské heslo:

Buď připraven!